white terrestrial satellite

white terrestrial satellite

Dot Sight Corp © .